Άρθρα

Διαβάστε τα άρθρα μας, θα ανακαλύψετε σχετικές ιδέες και συμβολές.

Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων SBR

Αρθρα

Έλεγχος της ρύπανσης από τα αστικά απόβλητα

Κοινοποιηση :

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Η επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση τους σε διάφορους αποδέκτες. Με τον ορό λύματα αναφερόμαστε είτε στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) είτε στα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Τα οικιακά λύματα και τα αστικά λύματα παρουσιάζουν συνήθως μικρές μόνο διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά τους και αντιμετωπίζονται ως μια κοινή κατηγορία υγρών αποβλήτων όσον αφορά την επεξεργασία τους Η επεξεργασία των λυμάτων έχει ως στόχο την επιτάχυνση των διεργασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται ο καθαρισμός τους στη φύση. Στην Κύπρο, η επεξεργασία των λυμάτων, ιδιαίτερα σήμερα που οι υδατικοί πόροι διαρκώς μειώνονται και τείνουν να εξαντληθούν, θεωρείται πολύ σημαντική, αφού επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή τους.

Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων διέπεται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο κύριος στόχος της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων. Η κύρια υποχρέωση που έχουν τα κράτη μέλη συνίσταται στη δημιουργία υποδομής για αποχετευτικά συστήματα, δηλαδή εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων και κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων.Σύμφωνα με την οδηγία, η Κύπρος έχει υποχρέωση να κατασκευάσει αποχετευτικά δίκτυα και σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων σε κοινότητες και δήμους με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) (μόνιμο, εποχιακό πληθυσμό και τουρισμό) μεγαλύτερο από 2.000 άτομα και να προσδιορίσει τις ευαίσθητες περιοχές σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στην Οδηγία. Επιπλέον, έχει υποχρέωση για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών και των απορρίψεων από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και την έκδοση Αδειών και Κανονισμών για τον έλεγχο της απόρριψης των επεξεργασμένων λυμάτων και της λάσπης.

 

Η Κύπρος πριν την ένταξή της στην Ε.Ε. είχε εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσίας σύμφωνα με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι 2009, προνοούν:

α) την εξάλειψη ή μείωση και έλεγχο της ρύπανσης των νερών και του εδάφους,

β) την καλύτερη προστασία των φυσικών υδατικών πόρων και της υγείας και ευημερίας του πληθυσμού,

γ) την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας και

δ) την έκδοση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων.

 

Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εκδόσει Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων σε πλείστους σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδότηση και των εναπομείναντων. Επίσης στα πλαίσια αυτά της παρακολούθησης της εφαρμογής των όρων των Αδειων Απορριψης, το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποιεί συχνές επιθεωρήσεις.

 

Επιπλέον, έχει εκδόσει τους ακόλουθους κανονισμούς και διάταγμα για σκοπούς εναρμόνισης όπως:

  1. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων), Κανονισμούς του 2003, Κ.Δ.Π. 772/2003,
  2. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευαίσθητες Περιοχές για Απορρίψεις Αστικών Λυμάτων) Διάταγμα του 2004, Κ.Δ.Π. 111/2004, και
  3. Τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο του 1971 για την εφαρμογή του οποίου ευθύνη έχει το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Για την επιπλέον προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας έχουν εκδοθεί:

(α) Τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων) Διάταγμα του 2005, Κ.Δ.Π. 269/2005, και

(β) το Διάταγμα με το οποίο εγκρίνει τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Κ.Δ.Π. 263/2007.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Προσφατα αρθρα

Ίσως σας αρέσει

Λάβετε προσφορά

Θέλουμε να σας ακούσουμε

Οι τεχνικοί μας είναι πάντα διαθέσιμοι για να σας εξηγήσουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των λύσεων που σας προσφέρουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε τις απορίες.